Background

ความเป็นมา

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)”

เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๕

Thailand Research Expo : Symposium 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม