Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> Thailand Research Expo 2020

Thailand Research Expo 2020
ความเป็นมาและกิจกรรมในงาน (15 พ.ค. 2563)
คำชี้แจง (15 พ.ค. 2563)
Theme การนำเสนอผลงานวิจัย (25 มี.ค. 2563)
การติดต่อประสานงาน (25 มี.ค. 2563)
ติดต่อเรา (25 มี.ค. 2563)

หน้า : [1]

ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900