ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ในหน้าindex_symposuim
 
ประกาศรายชื่อบทความผลงานวิจัย
ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ คลิกที่นี่!!
 
ในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020
 

จัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 
 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


**************************************************


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม

 

Thailand Research Expo : Symposium 2020


 

ในภาคบรรยาย(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)


 

เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน


 

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย

ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"
จัดในระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


กลุ่มเรื่องของบทความวิจัยที่เปิดเข้ารับการพิจารณาใน 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

2. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. การวิจัยด้านการศึกษา

4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

5. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น


 

สามารถนำส่งบทความฯ เข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2563


แบบฟอร์มการจัดทำบทความวิจัย-ด้านสังคมศาสตร์ /การวิจัยเชิงคุณภาพ 


แบบฟอร์มการจัดทำบทความวิจัย-ด้านวิทยาศาสตร์ / การวิจัยเชิงปริมาณ

สามารถศึกษาคู่มือการส่งบทความผลงานวิจัยฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำบทความฯ ได้จากเมนูดาวน์โหลด
 

**************************************************

 
 
*** คำชี้แจง***
 บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน
และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
และการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเรื่องนั้น ๆ
 


โครงการ Thailand Research Expo : Symposium

โครงการ Thailand Research Expo : Symposium 2019

 

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทของการบริหารจัดการความรู้จากการวิจัยและการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญกับ    การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 10เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับหน่วยงานในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น เป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

๒.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย/นักวิชาการ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

 

Proceedings Thailand Research Expo : Symposium
Proceedings : ด้านธรรมาธิบาล และคอร์รัปชันProceedings : ด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรม
copyright 2563 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-561-2445 ต่อ 517, 518 โทรสาร : 02-579-0109