กำหนดการภาคการประชุมของงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

วันพุธที่ 17- วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559
 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------
 
 

 

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

การประชุมขนาดใหญ่

(72) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บูรณาการองค์ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

 

การประชุมขนาดกลาง

(73) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาด้วยหลักธรรมาภิบาล        

(74) พลังงานทดแทน

(75) มือถือเพื่อสุขภาพ? (Smartphone for health)

(130) แนวทางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ

 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(76) Thailand Research Symposium กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

(77) Thailand Research Symposium กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

(78) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (6)  

(79) Thailand Research Symposiumกลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

(80) Thailand Research Symposiumกลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านเทคโนโลยีสิเขียว (Green Technology) 

(81) Thailand Research Symposiumกลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน, กลุ่มเรื่อง : การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

(82) 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ  2. ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัญฐานวิทยาของข้าวพื้นเมือง บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ     

 

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

การประชุมขนาดใหญ่

(83)การเสวนา เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ไทยมั่งคั่ง”

 

การประชุมขนาดกลาง

(84)ฉากทัศน์ทาง การวิจัยของไทย ใน 2 ทศวรรษหน้า

(85) ห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำคัญต่อนักวิจัยอย่างไร?

(86)คอรัปชั่น : ใครได้ใครเสีย

(87) หมอยุคใหม่...ใช้หัวใจหรือเทคโนโลยี

           

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(88)การเสริมสร้างกลไกการจัดการระบบเหมืองฝาย ของเครือข่ายชุมชนชาวนาอำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่     

(89) เรื่องที่ 1) แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา เรื่องที่ 2) (ร่าง) กรอบทิศทางและโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2564)     

(90) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย  

(91) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (7)   

(92)การสัมมนาขนาดกลางในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข เรื่อง การยกระดับ OTOP ด้วย วทน. (STI for OTOP UPGRADE)     

(93) อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์     

(94)การต่อต้านการคอร์รัปชั่น : มาตรการ การควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน     

(95) สเต็มเซลล์ทางการแพทย์ (2)     

 

ภาคค่ำ เวลา 18.00 – 20.00 น.

Twilight Program

(96) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล   

(97) การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ : แนวคิดและวิธีการ   

(98) ประเด็นสำคัญและน่าสนใจในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)   

(99) การวิจัยเชิงอนาคต(Futures Research)   

 

 

<<<< ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมได้ที่นี่ >>>>

 

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900