Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Theme การนำเสนอผลงานวิจัยTheme หลักของงาน

“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

Theme ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน
 1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม
 3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่
 4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ
 5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
Theme ที่ใช้ในการเสนอผลงาน
 1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
  • อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
  • เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
  • ระบบโลจิสติกส์
  • การบริการมูลค่าสูง (การท่องเที่ยว)
  • และ พลังงาน
 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
  • สังคมสูงวัยและสังคมไทยศตวรรษที่ ๒๑
  • คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิต
  • การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
  • การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
 3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีติดตาม และคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีเซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกค้างและสารพิษ การตรวจสอบโรคพืชและโรคสัตว์ การวิจัยต้นแบบสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ และการปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของตลาดหรือเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ
 4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
  • ยุทโธปกรณ์/เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่างๆ
  • เทคโนโลยีเพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่างๆ
  • เทคโนโลยีการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
 5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ครอบคลุมงานวิจัยเกี่ยวกับ
  • การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SME)
  • การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างยั่งยืน
  • การพัฒนาด้านการเงินและการตลาด โอกาสทางการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานการตลาด (Marketing infrastructure)
  • การพัฒนานโยบาย เทคโนโลยี ภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุน SME ทั้งระบบ
  • การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SME)
  • การพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น

ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900