Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Thailand Research Expo 2019
การติดต่อประสานงานการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕,๕๑๗,๕๑๘,๕๑๙

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕

 

การจัดการภาพรวม

นางสาวภาวณี คำชาลี

หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย 


ผู้ดูแลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยา จั่วสันเทียะ     ต่อ ๕๑๘            E – mail : widthaya.nrct@hotmail.com

นางสาวปวีณา ใจปิง      ต่อ ๕๑๙           E – mail : paweena.j@nrct.go.th

 

 

 


ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900