Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Thailand Research Expo 2020
คำชี้แจง

วันที่ 15 พ.ค. 2563

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ในการนำเนื้อหาและข้อมูลของผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่หน่วยงานจะนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”(Thailand Research Expo 2020) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นั้น ในการนี้เพื่อให้การประสานงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน การส่งข้อมูล
มีความครบถ้วนและมีความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ วช. จึงได้จัดทำคู่มือผู้ประสานงานของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)” ขึ้นเพื่อใช้ในการประสานงานและจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ขอความกรุณาให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานศึกษาคู่มือฯ นี้โดยละเอียด พร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.researchexpo.nrct.go.th 
(Link ผู้ประสานงาน Expo) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ด้วยจะขอบคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900