Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Thailand Research Expo 2020
Theme การนำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ 25 มี.ค. 2563

Theme หลักของงาน
     
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

Theme ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน

๑. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
๒. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
๓. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
๔. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
๕. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model

Theme ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน

๑. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๑.๑) การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
๑.๒) การผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
๑.๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
๑.๔) การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
๑.๕) การส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
๑.๖) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ  
   
๒. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๒.๑) โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตรและอาหาร
๒.๒) สังคมสูงวัย
๒.๓) สังคมคุณภาพและความมั่นคง

๓. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๓.๑) การยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
๓.๒) การสร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
๓.๓) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
๓.๔) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๓.๕) ระบบโลจิสติกส์
๓.๖) การบริการมูลค่าสูง (การท่องเที่ยว)

๔. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๔.๑) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
๔.๒) การขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
๔.๓) เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

๕. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG  Model  ครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
๕.๑) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
๕.๒) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการนำทรัพยากร หรือวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด หรือการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ การนำวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งช่วยลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๓) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน


ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900