Username
Password

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Thailand Research Expo 2020
การติดต่อประสานงาน

วันที่ 25 มี.ค. 2563

การติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถติดต่อได้ที่

  • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๕,๕๑๗,๕๑๘,๕๑๙
  • โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕

การจัดการภาพรวม

  • นางสาวภาวณี คำชาลีหัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย ต่อ ๕๑๔
ผู้ช่วยประสานงาน
  • นายธนาเอก แปลงกาย ต่อ ๕๑๕

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

  • นายวิทยา จั่วสันเทียะ    ต่อ ๕๑๘ E – mail : widthaya.nrct@hotmail.com
  • นางสาวกนกรัตน์ หนูสวัสดิ์ ต่อ ๕๑๙  E – mail : kanokrat.n@nrct.go.th
ผู้ประสานงานภาคนิทรรศการ
  • นางสาวนิราภรณ์ ขันตี ต่อ ๕๑๗   E – mail : keuntee@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม
 
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กอง ประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519

©2019 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900