Concept
“น้องโกงกาง” เป็นมาสคอตงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ที่เป็นแหล่งรวมงานวิจัยอันทรงคุณค่า สร้างการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต้นโกงกางเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตของป่าชายเลน เป็นที่พักพิง สร้างชีวิต ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ เปรียบได้กับงานวิจัยที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัย ที่เป็นตัวชี้วัด ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ สร้างคุณประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติ

ผู้ออกแบบ
นางสาวธัญมน คุณาศรี นักออกแบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900