Concept
“น้อง Question” เป็นมาสคอตงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” โดยทั่วไปการสร้างสมมุติฐานในงานวิจัย ถือเป็นการสร้างคำถามเพื่อไปสู่การค้นหาคำตอบโดยการวิจัย “น้อง Question” จึงเป็นตัวแทนนักวิจัย ที่จะตั้งคำถามเพื่อก่อเกิดงานวิจัยอันทรงคุณค่า เป็นการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นเลิศ “น้อง Question” มีความน่ารัก เป็นมิตร รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์

ผู้ออกแบบ
นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม นักออกแบบอิสระ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900