Concept
ชื่อของ “น้องนวัต” มาจากคำว่า "นวัตกรรม" ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า "Innovation" เป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในงานวิจัยก็จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม น้องนวัต ได้แรงบันดาลใจจากซุปเปอร์ฮีโร่ ส่วนหัวออกแบบให้มีคล้ายหมวกอัศวินผสมผสานกับความทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบัน เสื้อเกราะสื่อถึงความแข็งแกร่ง เข้มแข็งของชาติหากมีการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เข้มแข็ง สีหลักของมาสคอต คือ สีฟ้าคราม เป็นสีที่สื่อถึงจินตนาการที่กว้างไกล เปรียบได้กับความกว้างใหญ่ของท้องฟ้า และผืนทะเล ผ้าคลุม สื่อถึงการพัฒนางานวิจัยที่จะต้องครอบคลุม ทุกภูมิภาค และทุกภาคส่วนให้ก้าวไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของ วช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อนำประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ออกแบบ
นายภาณุวัฒน์ เสงี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900