ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ในหน้าindex_symposuim
รายชื่อบทความผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เข้าร่วมการนำเสนอในกิจกรรม  
Thailand Research Expo : Symposium 2018

ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)"
จัดในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
 
 

  ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สามารถเข้าติดตั้งโปสเตอร์ ณ จุดแสดงผลงาน ชั้น 22 

ในวันพุธที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 13.00-20.00 น. / วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 06.00-09.00 น.


 
*** คำชี้แจง***
 บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน
และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
และการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเรื่องนั้น ๆ
 
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาคู่มือการส่งบทความผลงานวิจัยฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำบทความผลงานวิจัย ได้จากเมนูดาวน์โหลด

 

โครงการ Thailand Research Expo : Symposium

โครงการ Thailand Research Expo : Symposium 2018

 

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium ขึ้นเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

 ๑. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

 

Proceedings Thailand Research Expo : Symposium
Proceedings : ด้านธรรมาธิบาล และคอร์รัปชันProceedings : ด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรม
copyright 2553 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :   02-561-2445 ต่อ 518, 519  โทรสาร : 02-579-0109